top of page

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 - TARAFLAR :

Yenidoğan Mah. Gürpınar Cad. No:6 Gürsu/Bursa, adresinde faaliyet gösteren Bey-en Tekstil Ticaret Ltd. Şti. bu sözleşmede DRYHOMEDESIGN olarak anılacaktır.


MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU :
İşbu sözleşmenin konusu, DRYHOMEDESIGN sitesinde ilan edilen ve aşağıda ayrıca belirtilen koşullar ve şartlar dahilinde satışa sunulan ürünlerin alıcılar tarafından satın alınmasına ilişkin olarak, 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanun ve mesafeli sözleşmeler yönetmeliği hükümleri gereğince, tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

MADDE 3 - GENEL HÜKÜMLER :
Alıcı; Ön Bilgilendirme’yi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, satıcı tarafından tüketici'ye verilmesi gereken isim veya unvan, adres, telefon ve diğer iletişim bilgileri, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil Türk Lirası fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur.
Alıcı, Madde 3'de belirtilen sözleşme konusu ürünün temel niteliklerine, satış fiyatına ve ödeme şekline ilişkin bilgileri okuduğunu ve işbu sözleşme akdedilmeden önce, gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.
Satışın gerçekleşebilmesi için ön bilgilendirme formunun elektronik ortamda teyid edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürünün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, alıcı sözleşmeden caymış ve satıcı ürünü tedarik etme yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
Satın alınan ürün veya ürünler, yasal 90 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
Satın alınan ürün, alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, ve bundan doğan sorunlardan satıcı sorumlu tutulamaz.
Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi '90 gün' içerisinde teslim edemez ise, durumu alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alıcı siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar kendisine nakten ve defaten ödenir.
Taraflar, işbu sözleşme şartlarının yanı sıra, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul ve beyan ederler.
Satıcılar, site üzerinden yapılacak satışlar ile ilgili alıcılar’ın yapacakları ödemelerin, kendi adına DRYHOMEDESIGN tarafından tahsil edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
İşbu sözleşmenin tüm maddeleri, Alıcı tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup, işbu sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onay verdiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.

MADDE 4 – CAYMA HAKKI
Alıcı, satıcı ile yapacağı mesafeli sözleşmelerde herhangi bir gerekçe göstermeksizin sipariş oluşturulmasından itibaren ilk 15 dakika içerisinde cayma hakkını kullanabilir. 
Alıcının cayma hakkını satıcıya yöneltmesi gerekmektedir. Alıcı işbu hakkını süresi içerisinde ve yazılı olarak satıcının açık adresine yapacağı yazılı bildirim, e-posta veya fax yolu ile kullanabilir. 
Siparişin alıcı tarafından iptal edilmesinden itibaren 4 iş günü içerisinde ilgili ödeme tüm masraflarla birlikte alıcı'ya iade edilir.
Alıcı, cayma hakkının hukuka uygun olarak kullanıldığı durumlarda iade işlemini gerçekleştirirken satıcı tarafından kendisine bildirilen anlaşmalı taşıyıcıyı tercih edecektir. 
Alıcıya iade için herhangi bir kargo şirketi bilgisinin sunulmadığı veya adresinde söz konusu taşıyıcının şubesinin bulunmadığı haller dahil olmak üzere satıcı, alıcıdan hangi ad altında olursa olsun iade masrafı talep edemez. Satıcı ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen ürünü alıcıdan almakla yükümlüdür.
Alıcı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği md. 15/1 uyarınca cayma hakkını aşağıdaki hallerde kullanamayacağını kabul etmiştir:
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar,
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar,
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar,
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar,
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri,
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar,
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin hizmetler,
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar,
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler,
ı) Ürünün veya ürüne ait ambalaj veya kutunun, kirlenmiş, ezilmiş, buruşmuş, aşınmış, çizilmiş, ıslanmış, üzerine bant veya etiket yapıştırılmış veya herhangi bir şekilde zarar görmüş olması.

MADDE 5- BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ 
İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-mail ve Instagram Direct aracılığıyla yapılacaktır.
alıcı, işbu sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda satıcı’nın defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında ve sunucularında tuttuğu her türlü elektronik bilgi ve bilgisayar kayıtlarının, taraflar açısından bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 6- YETKİLİ MAHKEME :
İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanacak ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 7 - YÜRÜRLÜK 
7 (yedi) maddeden ibaret bu sözleşme, taraflarca okunarak, alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

bottom of page